Ομάδα

Ομάδα

Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA)

Το MedINA, συντονιστής του προγράμματος Terra Lemnia, ιδρύθηκε το 2003 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα. Αποστολή του MedINA είναι να εμπνεύσει και να υποστηρίξει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν την αξία της φυσικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς για μια αρμονική, ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη. Δουλεύοντας στο σταυροδρόμι φύσης και πολιτισμού, η δράση του οργανισμού εστιάζεται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η διεπιστημονική ομάδα του MedINA συγκροτείται από συνεργάτες ποικίλων ειδικοτήτων (χωροτάκτες, οικονομολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες, δασολόγοι, αρχιτέκτονες, κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, κ.ά.).

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα έγκυρο και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό – ερευνητικό Ίδρυμα, που δραστηριοποιείται σε σύγχρονα και δυναμικά γνωστικά αντικείμενα. Στο πλαίσιο του Terra Lemnia, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσω του Τμήματος Γεωγραφίας, είναι υπεύθυνο για τις δράσεις που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου παραγωγών μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών γεωργίας ακριβείας -δράση που συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Παράλληλα, το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Λήμνου πραγματοποιεί αναλύσεις εκτίμησης της διατροφικής αξίας επιλεγμένων τοπικών προϊόντων.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι ένα δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στους τομείς των Γεωπονικών Επιστημών. Συνεπές προς τον ιστορικό του ρόλο, το ΓΠΑ παρακολουθεί, παρεμβαίνει αλλά και αναπτύσσεται στους ρυθμούς και τις κατευθύνσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και επιστήμης για να ανταποκριθεί στις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Στο πλαίσιο του Terra Lemnia το ΓΠΑ είναι υπεύθυνο για τις δράσεις διατήρησης και ανάδειξης των τοπικών ποικιλιών της Λήμνου, στήριξης της ημι-εκτατικής κτηνοτροφίας του νησιού -αναγνώριση των τοπικών πληθυσμών προβάτων και διενέργεια πιλοτικών καλλιεργειών κτηνοτροφικών φυτών-, υλοποίησης πιλοτικών μέτρων προστασίας των καλλιεργειών από τα αγριοκούνελα, μελέτης και ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικών γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και της εκπαίδευσης των παραγωγών του νησιού σχετικά με τα παραπάνω θέματα.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα. Από το 1982 εργάζεται ώστε να διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο και για τον άνθρωπο. To έργο της περιλαμβάνει δράσεις προστασίας και μελέτης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, καθώς και παρεμβάσεις για τα κρίσιμα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο του Terra Lemnia, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τις δράσεις παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας στα αγρο-οικοσυστήματα της Λήμνου.

Ανεμόεσσα

Με δεκαετή δράση, ο Όμιλος Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Νήσου Λήμνου «Ανεμόεσσα» αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τα οικολογικά και περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα που αφορούν τη Λήμνο και άπτονται της αισθητικής του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων της. Η Ανεμόεσσα αποτελεί τον τοπικό εταίρο του προγράμματος Terra Lemnia, υποστηρίζοντας την οργάνωση των δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας και συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις ανάδειξης της τοπικής κληρονομιάς και των προϊόντων της Λήμνου.

Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών

Από το 1991 η Εταρεία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ), με έδρα τον Άγιο Γερμανό, δραστηριοποιείται στην επίτευξη ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων, στην ήπια ανάπτυξη, στην προστασία απειλούμενων ειδών καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Αποστολή της ΕΠΠ είναι η διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη τη λεκάνη της Πρέσπας προς όφελος των κατοίκων της, τόσο των σημερινών, όσο και των μελλοντικών. Η ΕΠΠ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τη συντονιστική ομάδα του Terra Lemnia, μεταφέροντας τεχνογνωσία και εμπειρία από την τριακονταετή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης του περιβάλλοντος σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα.

Tour du Valat

Το Tour du Valat ιδρύθηκε το 1954 και είναι ένα ιδιωτικό ερευνητικό ινστιτούτο με έδρα τον υγρότοπο της Καμάργκ στη Νότια Γαλλία. Στόχος των ερευνητικών δράσεων του οργανισμού είναι η διατήρηση και η προστασία των Μεσογειακών υγροτόπων μέσω προγραμμάτων στο πεδίο σε συνεργασία με ποικίλους Μεσογειακούς φορείς. Το Tour du Valat συμμετέχει στην ομάδα βιοποικιλότητας του Terra Lemnia, με συμβουλευτικό ρόλο στο πλαίσιο του σχεδιασμού συστήματος παρακολούθησης της βιοποικιλότητας για τη Λήμνο.

TUV Austria Hellas

Η TÜV AUSTRIA Hellas δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Αυστριακού Οργανισμού TÜV AUSTRIA. Στόχος της είναι η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών τρίτου μέρους με τη μορφή Τεχνικών Ελέγχων, Επιθεωρήσεων, Πιστοποιήσεων καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας, συνδυαζόμενη με την παροχή Εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, σε πλήθος εξειδικευμένων τομέων της οικονομικής δραστηριότητας. Eίναι Διαπιστευμένος Φορέας Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Τεχνικών Ελέγχων από το Εθνικό (Ελληνικό) Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Στο πλαίσιο του Terra Lemnia, η TÜV AUSTRIA Hellas υποστηρίζει το MedINA στη δημιουργία του Ιδιωτικού Σχήματος Πιστοποίησης «Αγροτική Παράδοση και Βιοποικιλότητα» και στην πιλοτική εφαρμογή του Σχήματος στη Λήμνο και στα Κύθηρα. Η δράση αυτή συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Alexis Kotoylas & Partners

Η AK&P δραστηριοποιείται από το 1972 στην Κοζάνη, στον τομέα της παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών και οικονομοτεχνικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του Terra Lemnia, η AK&P είναι υπεύθυνη για τις δράσεις εμπορικής προώθησης των τοπικών προϊόντων και για την προετοιμασία ενός τοπικού συμφώνου συνεργασίας στη Λήμνο. Παράλληλα, συντάσσει έναν οδικό χάρτη για την προώθηση του Κυθηραϊκού ελαιολάδου, στο πλαίσιο της δράσης μεταφοράς τεχνογνωσίας από τη Λήμνο στα Κύθηρα.

Κυθηραϊκό Ίδρυμα Πολιτισμού και Ανάπτυξης (KIPA)

Tο ΚΙΠΑ είναι ένα κοινωφελές μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα με τη μορφή ΝΠΙΔ με έδρα το Λιβάδι Κυθήρων. Από το 2006 εργάζεται με σκοπό να γίνουν τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα ένας κόμβος βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων και αναδεικνύοντας την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά των δύο νησιών. Το ΚΙΠΑ υποστηρίζει και συγχρηματοδοτεί τη δράση βιώσιμης γεωργίας Κυθήρων, με στόχο τη συγκρότηση δικτύου ελαιοπαραγωγών στο πλαίσιο της δράσης μεταφοράς τεχνογνωσίας από τη Λήμνο στα Κύθηρα.

The Green Tank

To Green Tank είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική δεξαμενή σκέψης για το περιβάλλον. Δραστηριοποιείται στην έρευνα, την ανάλυση και την τεκμηρίωση, στην παροχή λύσεων πολιτικής, στη διαμόρφωση ιδεών και στη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων για ένα βιώσιμο μέλλον. Το Green Tank είναι υπεύθυνο για τις δράσεις πολιτικής του Terra Lemnia, υποστηρίζοντας το MedINA και τους υπόλοιπους εταίρους του προγράμματος στην αξιοποίηση των ερευνητικών πορισμάτων για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που σχετίζεται με τις αγροτικές πρακτικές και τον πρωτογενή τομέα.

Ομάδα βιοποικιλότητας

Η ομάδα βιοποικιλότητας του προγράμματος Terra Lemnia έχει σκοπό την καταγραφή της υφιστάμενης βιοποικιλότητας σε επιλεγμένα σημεία της Λήμνου, τη διερεύνηση της σχέσης της με διάφορες αγροτικές πρακτικές και τελικό στόχο όχι μόνο την έρευνα αλλά και τη δημιουργία μακροπρόθεσμου συστήματος παρακολούθησης της βιοποικιλότητας με βάση επιλεγμένους βιο-δείκτες.

Τα μέλη της ομάδας βιοποικιλότητας προέρχονται από εθνικούς και διεθνείς ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο του Göttingen στη Γερμανία, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το ερευνητικό ινστιτούτο Tour du Valat και τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN).