Δράσεις

Οι δράσεις μας

Οι δράσεις του προγράμματος Terra Lemnia οργανώνονται σε 6 στρατηγικές:

Οι μάντρες της Λήμνου: Μια ανεκτίμητη κληρονομιά

Μελέτη και έρευνα πεδίου για την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του πρωτογενούς τομέα, της βιοποικιλότητας και των περιβαλλοντικών πόρων. Έμφαση δίνεται στις γεωργο-κτηνοτροφικές πρακτικές που ασκούνται γύρω από τις παραδοσιακές μάντρες, οι οποίες έχουν διαμορφώσει το τοπίο της Λήμνου και έχουν άμεση επιρροή στις τοπικές ποικιλίες, στις φυλές ζώων και στην τοπική χλωρίδα και πανίδα.

Διεθνής Ομάδα επιστημόνων στο πεδίο

Πολύπλευρη στήριξη των παραγωγών, με διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ταξιδιών, δράσεις βελτίωσης δεξιοτήτων, προώθηση συνεργασιών εντός και εκτός Λήμνου και ανταλλαγή εμπειριών από επιτυχημένα παραδείγματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τοπικές ποικιλίες, ένας μοναδικός θησαυρός.

Πιλοτικές παρεμβάσεις με ανοιχτό χαρακτήρα, με στόχο:

  • την ενίσχυση παραδοσιακών και ήπιων πρακτικών σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους παραγωγούς, και συγκεκριμένα: τη διατήρηση τοπικών ποικιλιών, την προώθηση της συγκαλλιέργειας, τον εμπλουτισμό των βοσκοτόπων και τη βελτιωμένη διαχείριση βόσκησης
  • την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης του προβλήματος υπερπληθυσμού αγριοκούνελων, καθώς και την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων αντιμετώπισής τους σε επιλεγμένες περιοχές, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς
  • τη διερεύνηση της δυνατότητας αποκατάστασης παραδοσιακών μαντρών προκειμένου να επαναλειτουργήσουν ως ζωντανά παραγωγικά κομμάτια του τοπίου της Λήμνου.

H κτηνοτροφία στη Λήμνο: Το σήμερα και το χθες

Δράσεις για την ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας των παραδοσιακών πρακτικών και τη στήριξη των παραγωγών, όπως: μελέτη ανάδειξης της διατροφικής αξίας τοπικών προϊόντων, υποστήριξη για την πιστοποίηση τοπικών προϊόντων και την ταυτοποίηση τοπικών ποικιλιών, σύσταση τοπικού φορέα οργάνωσης και προβολής, ενίσχυση συνεργειών με τον κλάδο του τουρισμού, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προώθηση συνεργασιών με διεθνή δίκτυα.

Ποιοτικά προϊόντα: Από το χωράφι στο ράφι

Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας πρότυπης μεθοδολογίας για τη διαχείριση του αγροτικού τοπίου και σταδιακή ενεργοποίηση ενός δικτύου τοπικών φορέων για την προώθηση του συμμετοχικού σχεδιασμού και της συντονισμένης διαχείρισης του χώρου με άξονα την ανάδειξη του ιδιαίτερου τοπίου της Λήμνου και των πρακτικών που το διαμορφώνουν.

Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου προς αυτή την κατεύθυνση σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, αξιοποιώντας εργαλεία πολιτικής όπως οι αγροτικές περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας και τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Η Λήμνος μέσα από τους ανθρώπους της

Πως δουλεύουμε

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του πρωτογενούς τομέα, της βιοποικιλότητας και των περιβαλλοντικών πόρων // Καταγραφή των παραδοσιακών μαντρών της Λήμνου

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διατήρηση τοπικών ποικιλιών και προώθηση ήπιων καλλιεργητικών πρακτικών // Εμπλουτισμός βοσκοτόπων και αειφορική διαχείριση βόσκησης // Διατήρηση τοπικών φυλών αγροτικών ζώων // Μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος υπερπληθυσμού αγριοκούνελων

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Μελέτη ανάδειξης διατροφικής αξίας τοπικών προϊόντων // Υποστήριξη για την πιστοποίηση τοπικών προϊόντων και την ταυτοποίηση τοπικών ποικιλιών // Συμβολή για τη σύσταση τοπικού φορέα οργάνωσης και προβολής // Ενίσχυση συνεργειών με τον κλάδο του τουρισμού // Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προώθηση συνεργασιών με διεθνή δίκτυα

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και άλλες δράσεις βελτίωσης δεξιοτήτων // Προώθηση συνεργασιών εντός και εκτός Λήμνου // Ανταλλαγή εμπειριών από επιτυχημένα παραδείγματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διοργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς // Ενημερωτικές και ψυχαγωγικές δράσεις σε σχολεία της Λήμνου // Δημιουργία ανοιχτού ψηφιακού αρχείου // Έντυπες εκδόσεις και φωτογραφικές εκθέσεις

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ανάπτυξη και εφαρμογή πρότυπης μεθοδολογίας για τη διαχείριση του αγροτικού τοπίου και των πρακτικών που το διαμορφώνουν // Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου σε συνεργασία με τοπικούς φορείς